Да ли вас је у последњих годину дана посетила нека од инспекција?

Колико често инспекције контролишу ваш рад?

Колико у просеку траје инспекцијска контрола на лицу места?

Колико су СВЕ инспекције укупно провеле сати у вашем предузећу у претходној години?

Да ли инспектори стручно обављају свој посао?

Да ли су инспектори пристојни у опхођењу са предузећима?

Да ли је поступак за жалбе и притужбе на рад инспекција ефикасан?

Да ли су прописи на основу којих инспекција врши контролу доступни?

Да ли су прописи на основу којих инспекција врши контролу јасни?

Да ли инспектори имају обавезу/наређење да нађу разлог за новчано кажњавање предузећа или покретање казненог поступка?

Да ли вас инспекције ефикасно штите од нелојалне конкуренције?

Да ли су инспекције добро координисане, без дуплирања захтева?

Да ли инспекције пружају информације, обавештења, савете и стручну подршку како би се привредници правовремено ускладили са прописима?

Да ли рад инспекцијских служби има превентивни карактер?

Да ли сте били суочени са ситуацијом у којој инспектор на посредан или непосредан начин тражи поклон, новац и сл., што би се могло окарактерисати као мито?

Да ли сматрате ли да је корупција код инспектора:

Да ли је однос ваше фирме према представницима инспекцијских служби коректан?

Да ли вас је инспекција обавестила о предстојећем надзору?

Да ли су инспектори имали налог о надзору који вам је био предочен?

Да ли су у току надзора инспектори користили контолне листе?

Да ли су у последњих годину дана инспектори указивали на неправилност у вашем раду?

Да ли су, по Вашем мишљењу, контролне листе које користи инспекција корисне?

Да ли сте (најмање једном) извршили самоконтролу (самопроверу) усклађености вашег пословања користећи доступне контролне листе?

Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли сматрате да вам је ова врста самопровере помогла?